วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา08.30 น. นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2567 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่