นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษและกลุ่มงานการศึกษานอกระบบ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2564

[post_gallery]

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนิรันดร์ สมศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ และนายนพรัตน์ จุวรรณ นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน 2 อำเภอ 2 ศศช. ได้แก่ กศน. อำเภอสอง และ กศน. อำเภอร้องกวาง ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการและร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม