ประวัติสำนักงาน

 

ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ สถานที่ตั้ง เลขที่ 3/6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 0-5451-1677 โทรสาร 0-5452-2213
————————————————————————————-
ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2527โดยกระทรวงศึกษาธิการให้รวมหน่วยงานต่างๆที่กระจายอยู่ภายในจังหวัดได้แก่โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 16 โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 16 หน่วยโสตทัศนศึกษาห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ให้ขึ้นตรงต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน(ในขณะนั้น)ได้แต่งตั้งให้ นายสนิท ตั้งใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ และในปีพุทธศักราช 2532 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในวงเงิน 4,600,000บาทโดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 12ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเจริญราษฎร์โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรรเพื่อชดเชยที่ดินดังกล่าวซึ่วงเป็นของโรงเรียนเจริญราษฎร์ได้สร้างไว้จำนวน1,500,000 บาท และในเดือน มกราคม 2533 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ได้ย้ายจากที่ทำการเดิมมาตั้งสำนักงานอยู่ที่บริเวณสร้าง อาคารเอนกประสงค์ใหม่ จนถึงปัจจุบัน
โดยมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

1.นายสนิท ตั้งใจ ปี พ.ศ.2527-2532
2.นายสุรัตน์ เหล็กงาม ปี พ.ศ.2533-2535
3.นายวิชัย โล้วิเลิศ ปี พ.ศ.2535-2538
4.นายอุดม พรมแก้วงาม ปี พ.ศ.2538-2540
5.นายประสิทธิ์ อุดมโภชน์ ปี พ.ศ.2540-2544
6.นายทวีศักดิ์ สีหราช ปี พ.ศ.2544-2545
7.นายประสิทธิ์ อุดมโภชน์ ปี พ.ศ.2545-2546
8.นายคะเชนทร์ มะโนใจ ปี พ.ศ.2546-2547
9.นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ปี พ.ศ.2547-2547
10.นายสมศักดิ์ บัววัฒน์ ปี พ.ศ.2547-2549
11.นายพิทักษ์ ธนะเพทย์ ปี พ.ศ.2549-2550
12.นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา ปี พ.ศ. 2550-2553
13.นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ปี พ.ศ. 2553- 2558
14.นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ ปี พ.ศ. 2558 – 2560
15.นายนรินทร์ ปาระมี ปี พ.ศ. 2560 – 2560
16.นายคเชนทร์ มะโนใจ ปี พ.ศ. 2560 – 2562
17.นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ปี พ.ศ. 2562-62564 

18.นางสาวสุนทรี เตินขุนทด ปี พ.ศ. 2564-ถึงปัจจุบัน