ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมชาย เด็ดขาด

นายสมชาย เด็ดขาด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่


นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์

นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอเมืองแพร่
นางสาววรรณวิศา ใจกลม

นางสาววรรณวิศา ใจกลม

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอร้องกวาง
นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอสูงเม่น
นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอสูงเม่น

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร. อำเภอวังชิ้น

นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์

นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอเมืองแพร่

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร. อำเภอลอง

นายธีรวุฒิ วังแก้ว

นายธีรวุฒิ วังแก้ว

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอหนองม่วงไข่
นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอสอง
นางมาลัย ขอนดอก

นางมาลัย ขอนดอก

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอเด่นชัย