บทความเรื่อง CO – AEWSRI MODEL กับการนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย By สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตาม ของกศน. จังหวัด

บทความเรื่อง CO – AEWSRI MODEL กับการนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

By สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย