นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอสอง