ทำเนียบผู้บริหาร

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่


นางสาวสุนทรี เตินขุนทด

นางสาวสุนทรี เตินขุนทด

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่


นางสาวเสาวนีย์ ชาติพัฒิพงศ์

นางสาวเสาวนีย์ ชาติพัฒิพงศ์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่

นางสาววรรณวิศา ใจกลม

นางสาววรรณวิศา ใจกลม

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอร้องกวาง

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสูงเม่น

นายบรรจง ใคร้บุญโต

นายบรรจง ใคร้บุญโต

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวังชิ้น

นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอลอง

นายธีรวุฒิ วังแก้ว

นายธีรวุฒิ วังแก้ว

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอหนองม่วงไข่

ว่าง

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเด่นชัย

นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสอง