ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมชาย เด็ดขาด

นายสมชาย เด็ดขาด

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

ว่าง

ว่าง

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

นางสาวเสาวนีย์ ชาติพัฒิพงศ์

นางสาวเสาวนีย์ ชาติพัฒิพงศ์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่

นางสาววรรณวิศา ใจกลม

นางสาววรรณวิศา ใจกลม

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอร้องกวาง

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสูงเม่น

นายบรรจง ใคร้บุญโต

นายบรรจง ใคร้บุญโต

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวังชิ้น

นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอลอง

นายธีรวุฒิ วังแก้ว

นายธีรวุฒิ วังแก้ว

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอหนองม่วงไข่

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสูงเม่น

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเด่นชัย

นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสอง