รายงานการประชุม

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่  17 มกราคม พ.ศ.2566 รายงานการประชุม มกราคม 2566
ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 รายงานการประชุม กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่  8  มีนาคม พ.ศ.2566 รายงานการประชุม มีนาคม 2566
ครั้งที่ 4 / 2566 วันศุกร์ที่ 31  มีนาคม  พ.ศ.2566 รายงานการประชุมเดือน เมษายน 2566
ครั้งที่ 5 / 2566 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 รายงานการประชุม มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 6 / 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รายงานการประชุม กรกฎาคม 2566
ครั้งที่ 7 / 2566 วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รายงานการประชุม สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 8 / 2566 วันจันทร์ที่  18  กันยายน พ.ศ.2566 รายงานการประชุม กันยายน 2566
ครั้งที่ 9 / 2566 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 รายงานการประชุม ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 10 / 2566 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รายงานการประชุม ธันวาคม 2566

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2563 วันอังคารที่  6 ตุลาคม  พ.ศ.2563 รายงานการประชุม ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 รายงานการประชุม ธันวาคม  2563
ครั้งที่ 1 /2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 รายงานการประชุม มกราคม  2564
ครั้งที่ 2 /2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 รายงานการประชุมเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 1 /2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 รายงานการประชุมเดือน กันยายน 2564
ครั้งที่ 7 / 2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รายงานการประชุมเดือน พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 1 / 2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 2 /2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 2565
ครั้งที่ 3 /2565 วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2565