รายงานการประชุม

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2563 วันอังคารที่  6 ตุลาคม  พ.ศ.2563 รายงานการประชุม ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 รายงานการประชุม ธันวาคม  2563
ครั้งที่ 1 /2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 รายงานการประชุม มกราคม  2564
ครั้งที่ 2 /2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 รายงานการประชุมเดือน มีนาคม 2564