รายงานการประชุม

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2563 วันอังคารที่  6 ตุลาคม  พ.ศ.2563 รายงานการประชุม ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 รายงานการประชุม ธันวาคม  2563
ครั้งที่ 1 /2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 รายงานการประชุม มกราคม  2564
ครั้งที่ 2 /2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 รายงานการประชุมเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 1 /2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 รายงานการประชุมเดือน กันยายน 2564
ครั้งที่ 7 / 2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รายงานการประชุมเดือน พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 1 / 2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 2 /2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 2565
ครั้งที่ 3 /2565 วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2565