บุคลากร-สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

นางอรวรรณ เรือนคำ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
092-5369193
นางสาวมาลัย เวียนรอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
084-9482264malai.hang@gmail.com
นายนาวิน ชัยนนถี
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
082-1932984nawintar@gmail.com
นายนพรัตน์ จุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
092-5329649
นายอธิป แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
087-4222191
นายนิรันดร์ สมศรี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ
nirund.so@office.nfe.go.thhttps://www.facebook.com/nfephraeสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่
นางสาวกัญชพร เตชาหลวง
นักจัดการงานทั่วไป
085-3996642
นางกันตา มิตรเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
096-1983041,063-8939249
นายวิวัฒน์ กวางร้อง
พนักงานธุรการ
086-9193773.096-8953693
นายวิรัช งามสุข
พนักงานขับรถ
087-9121035
นางสาวสุภิรดา สุขแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
086-4946454
นายสงกรานต์ กันทะสอน
นักวิชาการพัสดุ
0869899826
นายมนเทียร นิยม
พนักงานขับรถ
082-6829439
นายจงรัก ธงยี่สิบ
พนักงานขับรถ
061-3097165
นายสาธิต เตชาหลวง
พนักงานขับรถ
089-5030917
นางโศศิฐา เรือนคำ
พนักงานบริการ
086-9114551
นายสมบูรณ์ เที่ยงหนู
ยามรักษาความปลอดภัย
089-2616467