วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผ

Read more

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่

Read more

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในการประเมินเชิงประจักษ์ กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส ณ กศน.ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อประเมินคัดเลือกเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด

Read more

วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาฯ กศน.อำเภอร้องกวาง

วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ

Read more

วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาฯ กศน.อำเภอเมืองแพร่

วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพกา

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสอง และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำน

Read more

วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาฯ กศน.อำเภอสูงเม่น ตามมาตรฐานการศึกษาฯ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปแบบกัลยาณมิตร โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ ในการดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานฯ ที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม จดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประเมินพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการประเมิน นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นางอรวรรณ เรือนคำ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นายเผ่าไท ภูมิสาขา หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เข้ารับการประเมิน เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Read more