วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวย

Read more

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมกลั่นกรอง SAR ของสถานศึกษา โดยมีนางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร้องกวาง เป็นประธานการการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

Read more

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

Read more

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายเผ่าไท ภูมิสาขา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคคลากร สกร.จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

วันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สกร. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ ตัวแทน ครู กศน.ตำบลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

Read more

วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประเพณี กิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวิหาร จังหวัดแพร่

Read more

วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ จัดการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมวัน พร้อมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู

Read more

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาจัดสรรทุน การติดตามผลงานดำเนินงาน พร้อมทั้ง สรุปรายงานผลภาพรวมของโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสัมมนา ๑ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Read more

วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read more