วันที่ 17-19 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 17-19 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อ

Read more

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ ระหว่างวันที่ 13-14,26-27 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ กศน. อำเภอเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 13 มกราคม2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวย

Read more

วันที่ 10– 11 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มงานการเงินและบัญชี จัดอบมโครงการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน “งานการเงิน บัญชีและพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 10– 11 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้

Read more

วันที่ 5 – 7 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มงานการศึกษานอกระบบ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบทดสอบการสอบผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายในการจัดทำแบบทดสอบฯ ทั้ง 3 ระดับจำนวน 15 รายวิชา ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ 5 – 7 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อ

Read more

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด พร้อมด้วยนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเปิดกิจกรรม ศึกษาธิการส่งความสุข ปีที่ 3 ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่สิน”

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำน

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร กศน. เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมงาน “พลัง กศน. พลังอาสาสมัคร กศน. สู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต”

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำน

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสพระราชทาน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวามคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ณ คุ้มวงศ์บุรี ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือ จังหวัดแพร่

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำน

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร บรรณารักษ์ และผู้สนับสนุนงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำน

Read more