วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเทพนารี ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่