วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดแพร่ พร้อมคณะนิเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบ N – NET ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับ ติดตาม และสร้างขวัญและกำลังใจ การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบแต่ละแห่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ การดำเนินการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดแพร่ พร้อมคณะนิเทศ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ณ สนามสอบ N – NET ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับ ติดตาม และสร้างขวัญและกำลังใจ
การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบแต่ละแห่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ
การดำเนินการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด