วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในการประเมินเชิงประจักษ์ กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส ณ กศน.ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อประเมินคัดเลือกเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด