นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำทีมนิเทศติดตามการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ทั้ง 8 สถานศึกษา ดำเนินการจัดสอบปลายภาค โดยสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง ได้วางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid – 19)

[post_gallery]

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 คณะนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นำโดย นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผอ.สนง.กศน.จังหวัด ได้นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ทั้ง 8 แห่ง สถานศึกษา กศน.อำเภอสอง/อำเภอหนองม่วงไข่/อำเภอร้องกวาง/อำเภอสูงเม่น/อำเภอเมือง/อำเภอเด่นชัย/อำเภอวังชิ้นและอำเภอลอง ได้วางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid – 19) ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid – 19) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง สถานศึกษาได้ให้ความรู้ในการป้องกัน มีการตรวจคัดกรอก ก่อนเข้าห้องสอบ ปฎิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการดำเนินการสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย