สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2563

วันที่ 24 พฤศจิการยน 2563  นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาและการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา วิทยากรโดยนางสาววรรณิศา ใจกรม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอร้องกวาง

[post_gallery]