อุตสาหกรรมป้าไม้ภาคเหนือบน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. ว่า ทางส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป้าไม้ภาคเหนือบน เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่อำนวยบริการให้กับรัฐบาล และประชาชนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้ ซึ่งตามกฎกระทรวง กำหนด พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ข้อ 3 (10) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน และตาม ข้อ 4(4) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

ทางส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม้สักจากป่าปลูก ซึ่งเป็น Green Product และได้รับมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืน เช่น ไม้แปรรูป ไม้ประสาน บานประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่สไตล์โมเดิร์น นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ สามารถสั่งซื้อสินค้าในรายการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 10 เดือน แบบปลอดดอกเบี้ย

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือเข้าเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ 1. ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 0826953595 Facebook : http.//facebook.com/RKTEAKFIO/ , Line ID : RATCHA27

2. โรงค้าไม้ประสาน จังหวัดลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ถนนประตูม้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 06 4741 1090

3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 054 227544

4. งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ เลขที่ 127 หมู่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220  โทรศัพท์ : 09 5687 7174

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่