สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาว สุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยการประชุมด้วยระบบ ออนไลน์ Google meeting ณ. สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. ด้วยระบบ ออนไลน์ โดยมีนางสาว สุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยการประชุมด้วยระบบ ออนไลน์ Google meeting สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้จัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้นโดยยึดหลักการส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน ตำบลละ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานแก่อาสาสมัคร กศน. และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัคร กศน. ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัคร กศน. ให้ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ต่อไป