วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม จดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่