วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ จัดการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมวัน พร้อมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ จัดการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแด่ผู้บริหาร สกร.อำเภอ และบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลระดับประเทศ ผู้ปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่