สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการวิจัยในชุมชน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563

[post_gallery]

วันที 28 กันยายน 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พัฒนาบุคลากรการวิจัยชุมชน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล แพร่ ในการอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาครูเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องพัฒนาบุคลากรการวิจัยชุมชน กศน. จังหวัดแพร่ ใ้ห้มีความรู้ความเข้าใจ รูปแบบ วิธีการ และประโยชน์ พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในชุมชน