สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยนายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่มอบหมาย นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ และคณะ ออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมฯ กศน.อำเภอสอง