วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงาน ประชุมการถอดบทเรียนแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดเป้าหมายร่วมด้านการศึกษาของจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มปฐมวัย)

[post_gallery]

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงาน ประชุมการถอดบทเรียนแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดเป้าหมายร่วมด้านการศึกษาของจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มปฐมวัย) ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่

สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)