วันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สกร. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ ตัวแทน ครู กศน.ตำบลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่