วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ “สำนักงาน กศน .จังหวัดแพร่ ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต” พร้อมทั้งรวมพลังแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/eNFqefLuusc7G7aq8