วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการกิจกรรม “Big Cleaning day” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ณ สกร.จังหวัดแพร่