วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมสัมมนา Online “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เข้าร่วมสัมมนา Online “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และเพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ในหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. , การบริหารจัดการและการงบประมาณ , การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อน ศส.ปชต. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกระดับ ครอบคลุมการทำงานของคณะกรรมการ ศส.ปชต. ทั่วประเทศ

ในการนี้ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสูงเม่น ร่วมรับชม รับฟัง การสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ cisco webex meeting และช่องท่า(Facebook Live เพจ วุฒิสภา) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่