วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สายที่ ๑ (สกร.อำเภอสูงเม่น สกร.อำเภอเด่นชัย สกร.อำเภอลอง และสกร.อำเภอวังชิ้น) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่