นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การนำเสนอผลงาน สามารถนำความรู้และทักษะจากการทำโครงงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานในระดับต่างๆได้ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เรือนมิชชันนารีสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่