วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสอง และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสอง และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสอง โดยคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสูงเม่น พร้อมคณะทำงาน ฯ เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียน ประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายต่อไป