ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ ๓ ประชุมกลั่นกรอง SAR ของสถานศึกษา โดยมีนางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร้องกวาง เป็นประธานการการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่