สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นำโดยนายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ นำลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.

กศน.แพร่
นำลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.
ลุยส่งเสริมการท่องเที่ยวแพร่

1 ส.ค. 63
ณ ใต้ถุนบ้านฝรั่ง กศน.แพร่ (เรือนมิชชันนารี)
สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นำโดยนายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ,นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ รอง ผอ.สนง กศน.จ.แพร่ ,ผอ.กศน.อำเภอ 8 อำเภอ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศน.แพร่ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน. จำนวน 40 นาย ตามหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.แพร่ รุ่นที่ 1 ของจังหวัดแพร่ ซึ่งการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ GUIDE SCOUT จะส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ด้วยการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์น้อมนำหลักจิตอาสา สร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
การอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวโดยความร่วมมือของจังหวัดแพร่ ,สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ,กศน.อำเภอ 8 อำเภอ สู่การขับเคลื่อนพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดแพร่ต่อไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ จึงกำหนดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 11 – 14 ส.ค. 63 ณ ค่ายลูกเสือช่วยคราว อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
โดยมีหลักสูตรอบรม 4 ระยะ คือ
1.ปฐมนิเทศลูกเสือ(วันนี้)
1 ส.ค. 63
2.ลูกเสือศึกษาเรียนรู้ทางออนไลน์ 2-10 ส.ค. 63
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วัน 11-14 ส.ค. 63
4.ลงไปปฎิบัติการเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ในพื้นที่
สำหรับในปีงบประมาณ 64 จะประสานจัดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ในสังกัด สพป/สพม/อาชีวะ/เอกชน และท้องถิ่น ของจังหวัดแพร่ต่อไป

[post_gallery]