กศน.อำเภอร้องกวาง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กศน.อำเภอร้องกวาง/วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
นางสาววรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ นางอัจจิมา วรรณเลิศ ครู ศศช.บ้านครกหนานทา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)และรับการติดตามงานในพื้นที่ตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาศักยภชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2563

[post_gallery]