สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้ารับโล่รางวัลการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้ารับโล่การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลที่ ๑  สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดีเด่น สาขาหน่วยงาน/สถานศึกษา  พร้อมกันนี้ได้รับรางวัลที่ ๑ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม /รางวัลที่ ๑ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น และรางวัลที่ ๑ ศิลย์ปัจจุบัน กศน. ดีเด่น